Note 15
- Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Konsernet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Konsernet har både innskuddsordninger og ytelsesordninger for sine ansatte. Ytelsesordningen for landansatte er lukket, og nyansatte inkluderes i konsernets innskuddsplan.

Konsernets foretakspensjonsordning gir rett til fremtidige definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 63 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12 G), og ordningen er tilknyttet uføre- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Konsernet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret gjennom DNB Livsforsikring ASA.

Seilende personell har egen tariffestet pensjonsordning. Alderspensjon fra 60 til 67 år utgjør 60 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening (360 fartsmåneder), inklusive beregnet pensjon fra Pensjonstrygden for sjømenn. Denne ordningen er sikret og fradragsberettiget.

Konsernet har også førtidspensjonsavtale for mange av de ansatte født i 1962 eller tidligere, og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Konsernet har også pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere med lønn over 12 G. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over konsernets drift.

Tjenestepensjonsordningene omfatter 156 personer pr. 31.12.2015, hvorav 69 mottok pensjon i 2015.
Driftspensjonsordningene omfatter 13 personer pr. 31.12.2015, hvorav 7 mottok pensjon i 2015.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført NOK 5,6 mill. i innskuddspensjon i årets regnskap.

 

 

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2015 2014 Tjeneste -pensjon 2015 2014

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2 347 2 098 9 503 7 912
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 984 1 549 509 -222
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 234 223
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 470 514 1 128 925
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 3 801 4 162 11 374 8 838

 

 

Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2015 31.12.2014 Tjeneste- pensjon 31.12.2015 31.12.2014

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 43 202 45 393 142 592 155 215
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 130 467 128 685
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -43 202 -45 393 -12 125 -26 530
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -6 091 -6 400 -2 244 -3 944
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -49 294 -51 794 -14 369 -30 474

 

 

Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2015 2014 Tjeneste -pensjon 2015 2014

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 24 003 18 000 63 802 33 044
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik -2 360 6 003 -18 740 30 758
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 21 643 24 003 45 062 63 802

 

 

Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2015 2014

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 128 685 124 556
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 3 001 5 011
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik -2 430 -1 619
Sammensetning av pensjonsmidler Innbetalt premie / til premiefond 7 659 7 113
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader 1 225 1 220
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger 5 223 5 156
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 130 467 128 685
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 2,32 % 3,96 %

 

 

Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2015 31.12.2014

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,70 % 2,30 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,50 % 2,75 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,25 % 2,50 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00 % 8,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00 % 0,00 %