Note 10
- Kundefordringer

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Kundefordringer til pålydende 381 220 298 430
Avsetning for tap -193 501 -33 939
1 Sum 187 719 264 491

 

Årets avsetning for tap relaterer seg i hovedsak til kundefordringer på Dolphin Geophysical som gikk konkurs i desember 2015. Konsernet hadde tre skip på lange kontrakter med Dolphin på konkurstidspunktet, og det er avsatt totalt NOK 189,7 mill. som følge av konkursen. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvor store verdier konsernet vil kunne få igjen fra konkursboet.

Kostnadsført tap er klassifisert som annen driftskostnad i regnskapet.