Note 9
- Skattekostnad

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

Årets skattekostnad:

Årets skattekostnad: Resultat før skatt -285 218 54 808
Årets skattekostnad: Mottatt utbytte -2 365 -44 998
Årets skattekostnad: Permanente forskjeller 257 733 -21 468
Årets skattekostnad: Endring midlertidige forskjeller -47 1 295
Årets skattekostnad: 1 Årets skattegrunnlag -29 897 -10 363

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster:

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Betalbar inntektsskatt 0 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -682 2 534
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Endring utsatt skatt 27% -8 185 -4 031
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 3 704 0
Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster: 1 Skattekostnad -5 163 -1 497

Midlertidige forskjeller:

Midlertidige forskjeller: Aksjer -1 704 -2 412
Midlertidige forskjeller: Obligasjoner og sertifikater -5 174 -2 990
Midlertidige forskjeller: Driftsmidler 437 963
Midlertidige forskjeller: Varebeholdning 0 -28
Midlertidige forskjeller: Andre forskjeller 0 0
Midlertidige forskjeller: Gevinst - og tapskonto 53 67
Midlertidige forskjeller: Pensjonsmidler 1 559 375
Midlertidige forskjeller: Pensjonsforpliktelse -19 722 -20 572
Midlertidige forskjeller: Framførbart underskudd -160 627 -130 730
Midlertidige forskjeller: 3% av utbytte inntektsført ikke mottatt 0 463
Midlertidige forskjeller: 1 Grunnlag utsatt skatt -185 177 -154 864
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: Skattesats 25 % 27 %
Midlertidige forskjeller:
Midlertidige forskjeller: 1 Netto utsatt skatt (+) / skattefordel (-) -46 294 -41 813

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt:

Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: 27 % av resultat før skatt -77 009 14 798
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Endring i 3 % på utbytte -125 -875
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: For lite avsatt tidligere år 0 -8
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Endring utsatt skatt som følge av redusert skattesats 3 704 0
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av mottatt utbytte -639 -12 150
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av pensjoner ført mot egenkapitalen -682 2 534
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: Skatteeffekt av permanente forskjeller 69 588 -5 796
Forklaring til hvorfor skattekostnad ikke utgjør 27 % av resultat før skatt: 1 Skattekostnad -5 163 -1 497