Note 8
- Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Selskapet har både innskuddsordning og ytelsesordning for sine ansatte. Ytelsesordningen ble lukket 31.12.2009, og nyansatte inkluderes i konsernets innskuddsplan.

Selskapets foretakspensjonsordning gir rett til fremtidige definerte ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Full alderspensjon utgjør tilnærmet 63 % av pensjonsgrunnlaget (begrenset til 12G), og ordningen er tilknyttet uføre- og barnepensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Selskapet har styringsrett til å foreta endringer i foretakspensjonsordningen. Denne ordningen er sikret gjennom DNB Livsforsikring ASA.

Selskapet har også førtidspensjonsavtale for ansatte født i 1962 eller tidligere og utbetaler 63 % av lønn fra fylte 65 til 67 år. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

Selskapet har også pensjonsforpliktelser overfor enkelte arbeidstakere med lønn over 12 G. Denne ordningen er ikke sikret og dekkes over selskapets drift.

De kollektive tjenestepensjonsordningene omfattet 39 personer pr. 31.12.2015, hvorav 20 mottok pensjon i 2015.
Driftspensjonsordningen omfattet 5 personer pr. 31.12.2015, hvorav 4 mottok pensjon i 2015.

I tillegg til de ytelsesbaserte ordningene, er det kostnadsført NOK 0,5 mill. i innskuddspensjon i årets regnskap.

Kategori Underkategori isSum Årets pensjonskostnad Pensjoner over drift 2015 2014 Tjeneste -pensjon 2015 2014

Årets pensjonskostnad

Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening 463 360 1 762 1 352
Årets pensjonskostnad Netto rentekostnad / (inntekt) 400 634 2 -302
Årets pensjonskostnad Administrasjonskostnader 0 0 30 29
Årets pensjonskostnad Arbeidsgiveravgift 122 140 0 0
Årets pensjonskostnad 1 Netto pensjonskostnad 985 1 135 1 794 1 079
Kategori Underkategori isSum Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjoner over drift 31.12.2015 31.12.2014 Tjeneste- pensjon 31.12.2015 31.12.2014

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser

Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Beregnede pensjonsforpliktelser pr 31.12. 17 284 18 029 29 841 33 685
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr 31.12. 0 0 31 400 34 060
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Faktisk netto påløpt pensjonsforpliktelse -17 284 -18 029 1 559 375
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser Arbeidsgiveravgift -2 437 -2 542 0 0
Balanseførte pensjonsmidler og -forpliktelser 1 Netto pensjonsforpliktelse (-) / pensjonsmidler -19 722 -20 572 1 559 375
Kategori Underkategori isSum Aktuarielle gevinster og tap Pensjoner over drift 2015 2014 Tjeneste -pensjon 2015 2014

Aktuarielle gevinster og tap

Aktuarielle gevinster og tap Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 01.01. 14 633 12 033 19 111 12 328
Aktuarielle gevinster og tap Årets endring i estimatavvik -392 2 601 -2 337 6 783
Aktuarielle gevinster og tap 1 Estimatavvik innregnet i egenkapitalen pr. 31.12. 14 242 14 633 16 774 19 111
Kategori Underkategori isSum Sammensetning av pensjonsmidler 2015 2014

Sammensetning av pensjonsmidler

Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 01.01. 34 060 35 568
Sammensetning av pensjonsmidler Avkastning på pensjonsmidlene 752 1 368
Sammensetning av pensjonsmidler Estimatavvik -549 -728
Sammensetning av pensjonsmidler Innbetalt premie / til premiefond -859 112
Sammensetning av pensjonsmidler Administrasjonskostnader -220 -244
Sammensetning av pensjonsmidler Pensjonsutbetalinger -1 784 -2 015
Sammensetning av pensjonsmidler 1 Pensjonsmidler (markedsverdi) pr. 31.12. 31 400 34 060
Sammensetning av pensjonsmidler
Sammensetning av pensjonsmidler 100 % Faktisk avkastning på pensjonsmidlene 2,30 % 3,93 %
Kategori Underkategori isSum Økonomiske forutsetninger 31.12.2015 31.12.2014

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 %
Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning 2,70 % 2,30 %
Økonomiske forutsetninger Lønnsregulering 2,50 % 2,75 %
Økonomiske forutsetninger G-regulering 2,25 % 2,50 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonsregulering aktive 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Pensjonregulering pensjonister 0,00 % 0,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte under 40 år 8,00 % 8,00 %
Økonomiske forutsetninger Frivillig avgang for ansatte over 40 år 0,00 % 0,00 %

 

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang.