Note 3
- Anleggsmidler

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Inventar/ driftsløsøre Faste eiendommer Programvare / lisens ervervet Sum
1 Anskaffelseskost pr. 01.01. 17 553 2 058 2 318 21 928
Tilgang i året 2 275 0 7 799 10 074
Avgang til anskaffelseskost 4 455 0 0 4 455
1 Anskaffelseskost pr. 31.12. 15 373 2 058 10 117 27 547
Samlede av- og nedskrivninger pr. 01.01. 13 469 82 0 13 552
Akk. avskrivning på årets solgte driftsmidler 4 411 0 0 4 411
Årets ordinære avskrivninger 1 312 82 0 1 394
Samlede av- og nedskrivninger pr. 31.12. 10 371 165 0 10 536
1 Balanseført verdi pr. 31.12. 5 002 1 893 10 117 17 012
Avskrivningsmetode linær linær
Økonomisk levetid 3 - 5 år 25 år