Note 16
- Godtgjørelser og lån til adm. dir., styre og revisor

Administrerende direktør i morselskapet har i regnskapsåret mottatt NOK 2,2 mill. i lønn og NOK 0,03 mill. i andre godtgjørelser.

Det er i selskapet utbetalt NOK 1,2 mill. i styrehonorar, samt NOK 0,2 mill. i honorar til representantskapet.

Adm. dir. er medlem av pensjonsordningen som er omtalt i note 8, og deltar i den generelle ordningen om overskuddsdeling i selskapet, på lik linje med alle andre ansatte. Adm. dir. har ingen opsjonsavtaler med selskapet. Det finnes heller ingen spesielle sluttvederlagsordninger for adm. dir.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til styrets leder eller adm. dir.

Det er ikke gitt sikkerhetsstillelse til øvrige ansatte/styremedlemmer i selskapet.

Pr. 31.12.2015 utgjorde lån til øvrige ansatte i konsernet NOK 0,5 mill. Rentesatsen var 4,25 % pr. 31.12.2015.

 

Kategori Underkategori isSum Honorar til revisor 2015 2014

Honorar til revisor

Honorar til revisor Revisjon 90 150
Honorar til revisor Andre tjenester 52 5
Honorar til revisor 2 Totalt honorar 142 155

Alle beløp er eks. mva.