Note 14
- Konsernmellomværende

Konsernmellomværende fungerer som en fleksibel finansiering der datterselskapene trekker opp ved behov og betaler ned når de har overskuddslikviditet. Det ikke er avtalt noe forfallstidspunkt.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 31.12.2015 31.12.2014
Konsernfordringer langsiktige 16 499 27 068
Kundefordring på datterselskaper 11 552 9 080
Andre kortsiktige fordringer på datterselskap 90 0
1 Sum konsernfordringer 28 141 36 147
Leverandørgjeld til datterselskaper 118 71
Konserngjeld kortsiktig 146 486 77 528
1 Sum konserngjeld 146 605 77 599