Note 10
- Endring i egenkapitalen

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Aksjekapital Overkurs Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital
1 Inngående balanse pr. 01.01. 29 400 433 840 574 810 805 1 274 619
Årets endring i estimatavvik mot pensjoner 0 0 0 2 047 2 047
Årets resultat 0 0 0 -280 055 -280 055
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
1 Total egenkapital pr. 31.12. 29 400 433 840 574 532 797 996 611