Industri

GC Rieber Compact - Kvalitetsfokus

Det er en positiv underliggende markedsutvikling for GC Rieber Compact sine produkter. Dette gjenspeiles ikke i selskapets resultater, hovedsakelig grunnet kvalitetsutfordringer, spesielt i India.

Det har i løpet av året blitt brukt mye tid på å bedre driften i India. Dette har medført tapt produksjonstid, og dermed tapte inntekter.

Totalt i gruppen er det igangsatt et større LEAN-prosjekt. Arbeidet med ny varmebehandlingsteknologi er kommet langt og en endelig beslutning av ny teknologi vil kunne foreligge i løpet av våren 2016.

Fabrikken i Sør-Afrika skal ennå gjennom noen justeringer før den kan produsere for fullt, mens omsetningen i Compact Norge er god og stabil.

Innføring av nytt ERP-system har, som i 2014, krevd store ressurser. Systemet vil gå live for Compact Norge i løpet av våren 2016.

Administrerende direktør går, etter eget ønske, over i ny lederstilling i GC Rieber Eiendom AS, og erstatter var på plass 1. februar 2016. Det er også ansatt ny daglig leder i det Indiske selskapet.

Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell i løpet av året. Det har imidlertid vært en alvorlig hendelse med skadeomfang som har ført til innrapportering til Arbeidstilsynet.

GC Rieber Oils - Markedsgjennombrudd

GC Rieber Oils har lagt bak seg et år med kraftig topplinjevekst, og leverer driftsoverskudd for første gang siden 2008. Fabrikken produserer for fullt, og har stort sett vært utsolgt i hele 2015.

Det er liten kapasitet til å betjene nye kunder før ny produksjonskapasitet (trinn 3) er på plass i juni 2016.

Interessen for selskapets produkter er meget god, og det forhandles om forlengelse av selskapets største kontrakter.

Situasjonen har lagt press på selskapets arbeidskapital, og det jobbes med å få ned kredittid til kunder, mer effektiv råvaretilgang og lavere kapitalbinding i råvarelager. Nye distributøravtaler er inngått i løpet av året.

Det er igangsatt LEAN-prosjekt i bedriften, og det jobbes kontinuerlig med å forbedre produktspesifikasjonene, som allerede er i verdensklasse.

Pr. 01.01.16 har GC Rieber Oils fusjonert med sitt 100% eide datterselskap, GC Rieber Omega-3 Concentrates AS. Selskapet markerte for øvrig 50-års jubileum i juni.

De omstillingene vi har gjort betyr at selskapet vårt har blitt mer bærekraftig og bedre rustet for framtiden

GC Rieber Salt - Konsolideringsår

2015 gav en forbedring i driftsresultatet, i hovedsak som følge av økt salg av veisalt og en generell bedring i marginer i Danmark.

Det er i løpet av året vunnet en rekke nye kontrakter på veisalt i Norge. På fiskerisalt ble det også i 2015 et godt år, til tross for noe lavere volumer.

Marginen er generelt negativt påvirket av den svake kronekursen, da selskapet importerer alle råvarene.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til engasjementet i Tunisia. Produksjonsanlegget har økt sine leveranser sammenlignet med 2014, men er ennå ikke lønnsomt. Større leveranser fra anlegget i Tunis er viktig for vår konkurransekraft, særlig i det danske markedet.

Det nye lageret i Hammerfest er i ferd med å ferdigstilles, og ny kran i Oslo er satt i drift. Det er ikke planlagt større investeringer i 2016.

GC Rieber Chemicals har ansatt ny daglig leder fra 1. jan. 2016. Selskapet har opprettholdt volumet i et vanskelig oljemarked, men det har vært betydelig press på marginene. Det er fremdeles stor tro på de egenproduserte kjemikaliene.

Også i 2015 er det lagt ned et solid stykke arbeid innenfor HMS, noe som har resultert i et år uten skader. ISO 9001 og GMP+ sertifisering er på plass for saltvirksomheten, og i løpet av 2016 forventes tilsvarende sertifisering for GC Rieber Chemicals.

I 2016 blir det satt ekstra fokus på å redusere kostnadene i alle avdelinger, og det forventes at dette vil slå positivt ut på resultatet kommende år.

Det er fremdeles stor tro på de egenproduserte kjemikaliene til GC Rieber Chemicals

/ FAKTA GC RIEBER INDUSTRI

 • GC Rieber Industri består av konsernets aktiviteter innen vare- og
  prosessindustri.
 • Området består i dag av fire hovedselskaper;
  GC Rieber Compact AS (100 %), GC Rieber Oils AS (100 %), GC Rieber
  Salt AS (100 %) og GC Rieber Skinn AS (100%).
 • GC Rieber Industri opererer innen bransjene for industri- og næringssalter,
  høyverdige omega-3 oljer, pelsvarer og ernæringsprodukter.
 • GC Rieber Industri AS er ved utgangen av 2015 besluttet fusjonert med morselskapet GC Rieber AS. De fire virksomhetene Compact, Oils, Salt og Skinn vil fra 01.01.16 bli rapportert som selvstendige forretningsområder.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 926
Driftsresultat 5
Resultat før skatt -7
Totalkapital 1047
Antall ansatte 312