Eiendom

Overordnet markedsutvikling

Eiendomsmarkedet i Bergen preges av det som skjer i oljesektoren, og kontorledigheten er økende som følge av fristilte areal – spesielt på Kokstad/Sandsli. Større flyttinger og samlokaliseringer har også bidratt til økt ledighet. I lys av dette oppleves en tøffere konkurranse om leietakerne, og graden av fremleie øker. I GC Rieber Eiendom ser man likevel en mulighet i forhold til at omstilling gir muligheter for nyskaping – i form av endrede lokaler og nye løsninger. Generelle utsikter for Bergensregionen er fortsatt positive, med høy forventet tilflytting.

Transaksjonsmarkedet for eiendom har i 2015 vært «all-time-high», med økende eiendomsverdier og svært høyt salgsvolum, både nasjonalt og i Bergen. Lavrente-regimet og begrensede alternative investeringsmuligheter har gjort næringseiendom svært attraktivt. De vedvarende lave rentene bidrar til at man fortsatt tror på et godt transaksjonsmarked videre inn i 2016, men med et forventet lavere volum enn rekordåret 2015.

Helhetlig byutvikling

GC Rieber Eiendom utvikler bydeler og spennende næringsparker i Bergen. Vi er et dedikert team som brenner for å utvikle og forvalte våre næringsparker slik at våre leietakere får de beste fasilitetene og opplevelsene. Våre bygg skal være fremtidsrettede og skal legge til rette for morgendagens arbeidssituasjon. Driften av byggene skal være fleksibel, fremtidsrettet og langsiktig.

Det er en målsetning å bygge bærekraftige bygg med BREEAM-sertifisering

Byggene som oppføres vil være en del av byen i lang tid, noe som krever at vi evner å tenke både på dagens og morgendagens krav og forventninger til løsninger og til miljø. Det skal tas særlig hensyn til energiforbruk, ventilasjon og fleksibilitet ved utvikling av næringsbygg. Det er en målsetning å bygge bærekraftige bygg med BREEAM-sertifisering (Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy). Høsten 2016 ferdigstilles konsernets første BREEAM Excellent bygg på Marineholmen – dette får energi fra fjernvarme, sjøvann, elektrisitet og solceller. Hovedleietaker er DNV GL, og man har hatt et godt samarbeid for å finne de gode miljøløsningene i bygget.

Salg av DNB-bygget

I lys av det gode transaksjonsmarkedet for eiendom ble det i 2015 gjort en beslutning om salg av DNB-bygget i Solheimsviken. GC Rieber konsernet har lang tradisjon for å realisere verdier når markedet er på sitt beste, og 2015 ble vurdert å være god timing for et slikt salg. Salgsprosessen har fått oppmerksomhet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og det var stor kjøpsinteresse for bygget. Bygget stod ferdig i 2013, det har en lang gjenstående leietid, en sikker kontantstrøm og solide leietakere – med andre ord et attraktivt investeringscase. GC Rieber skal være en drivkraft som utvikler verdier for fremtiden, og vi mener at salget legger til rette for nye spennende byutviklingsprosjekter i fremtiden. Bygget ble overlevert til et selskap kontrollert av Storebrand Eiendomsfond primo januar 2016.

Nytt Helsehus i 2015

Bergen Helsehus – Legevakten ble ferdigstilt og offisielt åpnet i 4. kvartal 2015, etter kun ett og et halvt års total rehabilitering av Utrustningsbygget. Det gamle bygget er konvertert til et moderne helsebygg med legevakt, øyeblikkelig hjelp, avdeling for akuttmedisin, helseverntjenester og fysioterapi. Det nye helsehuset har i tillegg til god beliggenhet, og alle de moderne fasiliteter som et moderne helsehus skal ha.

Nye bygg på Marineholmen

På Marineholmen reises et nytt kontorbygg for blant annet DNV GL, med planlagt innflytting høsten 2016. Det er lagt høye energi- og miljøambisjoner for bygget, som vil bli det første BREEAM-sertifiserte bygget i GC Riebers eiendomsportefølje. I tillegg foreligger det skisser på et nybygg i sjøkanten på Marineholmen - «Lanternen». Sistnevnte er også et kontorbygg med havutsikt og fremtidsrettede løsninger som nå tilbys potensielle leietakere. Ambisjonene om å realisere en fysisk Marin Klynge på Marineholmen er fortsatt høye, og styrket ved fremleggelsen av Nærings- og fiskeridepartementets «Masterplan for marin forskning» i september 2015. Marineholmen har stort potensiale, med et allerede etablert marint nærings- og forskningsmiljø, samt byggeklare tomter.

Visjoner om boligbygging

I lys av siste tids utvikling i markedet for næringseiendom i Bergen, samt Bergen Kommunes ønske om økt boligbygging, så har GC Rieber Eiendom en ambisjon om å bygge boliger på henholdsvis Marineholmen og på Birkeland. Dette arbeidet er påbegynt, og det jobbes parallelt med å endre reguleringsplaner for å kunne realisere planene innen overskuelig fremtid. GC Rieber ønsker å bidra positivt til å realisere byens målsetning for boligbygging.

GC Rieber ønsker å bidra positivt til å realisere byens målsetning for boligbygging.

/ FAKTA GC RIEBER EIENDOM

  • GC Rieber Eiendom er et integrert eiendomsselskap som utvikler, eier, drifter og selger næringsbygg i Bergen.
  • I tillegg til å være byutvikler og utbygger, så er GC Rieber Eiendom en stor utleier av attraktive næringsarealer.
  • Målsetningen til selskapet er å være ledende innenfor både utvikling og løpende forvaltning, og på denne måten skape verdier for sine eiere.
  • GC Rieber Eiendoms største næringsområder er i Solheimsviken, på Marineholmen, på Bontelabo og på Birkeland.

 

NØKKELTALL  
Driftsinntekter 355 
Driftsresultat  96
Resultat før skatt  105
Totalkapital  3004
Antall ansatte 32

Illustrasjoner: Mir AS