Årsregnskap 2015 - Konsernet GC Rieber

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Note 2015 2014

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter 4 2 220 868 1 937 453
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftsinntekt 61 708 70 821
Driftsinntekter og driftskostnader Vinning avgang anleggsmidler 6 19 147 155
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 2 301 723 2 008 429
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 8 601 316 486 268
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 5,15,26 418 997 400 047
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 410 478 317 592
Driftsinntekter og driftskostnader Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 6,7 281 619 43 891
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 10,26 651 421 451 912
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 2 363 832 1 699 710
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -62 109 308 718

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra tilknyttet selskap 11 79 -545
Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra felleskontrollert virksomhet 12 36 088 23 373
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst (tap) på markedsbaserte omløpsmidler 14 -24 588 -6 133
Finansinntekter og finanskostnader Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 0 -158 634
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 22 522 32 954
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 25 52 280 36 830
Finansinntekter og finanskostnader Gevinst ved salg av virksomhet 3 69 879 73 806
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -206 832 -170 043
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 25 -91 763 -185 154
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter -142 335 -353 547
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad -204 444 -44 829
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 16 71 117 7 895
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -275 560 -52 723
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Minoritetens andel -59 061 13 064
Finansinntekter og finanskostnader Majoritetens andel -216 499 -65 787

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2015 31.12.2014

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. 7 13 060 1 167
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 16 91 340 157 767
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill 7 4 378 9 577
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 108 778 168 511

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter 462 374 489 811
Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 2 481 677 2 320 739
Anleggsmidler Varige driftsmidler Skip/skipsbyggingskontrakter 4 777 351 4 063 619
Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg 244 353 244 886
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 31 943 18 446
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 6,24 7 997 698 7 137 500

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap 11 0 699
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i felleskontrollert virksomhet 12 179 160 135 980
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 13 30 396 49 035
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 22 22 023 29 733
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 20,26 17 927 10 285
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 249 505 225 732
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 8 355 981 7 531 743

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 8,9,24 304 871 274 212

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 10,24 187 719 264 491
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 69 747 137 162
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 257 466 401 653

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 14 22 524 30 734
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 14 55 289 60 131
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 77 812 90 864
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 19 934 995 766 409
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 1 575 145 1 533 138
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 9 931 126 9 064 881

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2015 31.12.2014

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 27 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 2 314 818 2 232 539
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 2 314 818 2 232 539
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital Minoritetsinteresser 1 346 732 1 314 103
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 17 4 125 364 4 010 455

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 15 63 663 82 268
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 63 663 82 268

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 21,24,25 4 854 688 3 798 608
Gjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld 21,23,28 370 901 330 802
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 5 225 589 4 129 410

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 18,24 125 731 209 877
Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 151 532 170 452
Gjeld Kortsiktig gjeld Betalbar skatt 16 7 748 10 234
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 29 373 31 472
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 17 20 193 61 779
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 181 932 358 934
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 516 510 842 748
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 5 805 762 5 054 426
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 9 931 126 9 064 881

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt -204 444 -44 829
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Periodens betalte skatt -10 234 -23 219
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler -19 147 -155
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap/gevinst ved salg av virksomhet -69 879 -73 806
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 410 478 317 592
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 281 619 202 525
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet -36 168 -22 827
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -22 522 -32 954
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 206 832 170 043
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager -30 658 3 621
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring kundefordringer 76 772 12 058
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -18 919 3 748
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet 3 245 389
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Netto endring langsiktige fordringer 68 -3 203
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Tap (gevinst) på markedsbaserte omløpsmidler 24 588 6 133
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Urealisert valutatap (gevinst) -37 850 9 910
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter -185 853 -33 660
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 367 929 491 366

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -956 654 -1 098 073
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i virksomhet -11 882 0
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av varige driftsmidler (salgspris) 262 611 571
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Salg av virksomhet (salgspris) 88 396 123 999
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 22 522 32 954
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i andre aksjer / verdipapirer -60 121 -130 781
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av andre aksjer / verdipapirer 97 613 129 668
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -557 514 -941 662

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av langsiktig gjeld 2 970 389 643 719
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling av langsiktig gjeld -2 314 277 -274 436
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring annen langsiktig gjeld 40 099 137 946
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring kassekreditt -84 146 67 607
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -206 832 -170 043
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalt egenkapital 1 901 0
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte og tilbakebetalt kapital -61 779 -132 482
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 345 355 272 311
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (a+b+c) 155 770 -177 985
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 766 263 931 431
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning 12 817 12 817
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 934 849 766 263