Årsregnskap 2015 - GC Rieber AS

RESULTATREGNSKAP

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse Note 2015 2014

Driftsinntekter og driftskostnader

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter 18,21 31 130 29 583
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftsinntekter 31 130 29 583
Driftsinntekter og driftskostnader Varekostnad 1 532 2 500
Driftsinntekter og driftskostnader Lønnskostnad 2,8,16,21 40 138 37 794
Driftsinntekter og driftskostnader Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 3 1 394 1 218
Driftsinntekter og driftskostnader Annen driftskostnad 16,21 18 436 15 966
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Sum driftskostnader 61 501 57 479
Driftsinntekter og driftskostnader
Driftsinntekter og driftskostnader 1 Driftsresultat -30 372 -27 896

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap 4,21 7 923 68 188
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt fra konsernselskap 21 7 438 9 431
Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 3 276 5 914
Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt 17 3 320 3 839
Finansinntekter og finanskostnader Realisert og urealisert verdiendring 17 -17 463 848
Finansinntekter og finanskostnader Nedskriving finansielle anleggsmidler 5 -240 000 12 481
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad til konsernselskap 21 -6 536 -2 890
Finansinntekter og finanskostnader Rentekostnad -10 294 -11 391
Finansinntekter og finanskostnader Annen finanskostnad 17 -2 510 -3 716
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat av finansposter -254 846 82 704
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Resultat før skattekostnad -285 218 54 808
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader Skattekostnad 9 -5 163 -1 497
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter og finanskostnader 1 Årsresultat -280 055 56 305

BALANSE - EIENDELER

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2015 31.12.2014

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l 3 10 117 0
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 9 46 294 41 813
Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 1 Sum immaterielle eiendeler 56 411 41 813

Varige driftsmidler

Anleggsmidler Varige driftsmidler Bygninger 1 893 1 975
Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 5 002 6 401
Anleggsmidler Varige driftsmidler 1 Sum varige driftsmidler 3 6 895 8 376

Finansielle anleggsmidler

Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap 5,20 1 043 816 1 283 816
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler 6 30 319 49 832
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Konsernfordringer 14 16 499 27 068
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer 12,16 6 158 8 174
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler 8 1 559 375
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 098 352 1 369 265
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler
Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler 1 161 658 1 419 455

Omløpsmidler

Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning 0 75

Fordringer

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 14 11 552 9 116
Omløpsmidler Fordringer Andre fordringer 14 1 798 1 862
Omløpsmidler Fordringer 1 Sum fordringer 13 350 10 978

Investeringer

Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte aksjer 7 22 524 20 372
Omløpsmidler Investeringer Markedsbaserte obligasjoner 7 50 276 55 118
Omløpsmidler Investeringer 1 Sum investeringer 72 800 75 491
Omløpsmidler
Omløpsmidler Bankinnskudd, kontanter o.l. 11,15 256 335 223 946
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum omløpsmidler 342 485 310 489
Omløpsmidler
Omløpsmidler 1 Sum eiendeler 1 504 143 1 729 944

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse NOTE 31.12.2015 31.12.2014

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 420 000 aksjer á kr 70 19 29 400 29 400
Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs 433 840 433 840
Egenkapital Innskutt egenkapital Annen innskutt egenkapital 574 574
Egenkapital Innskutt egenkapital 1 Sum innskutt egenkapital 463 814 463 814

Opptjent egenkapital

Egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 532 797 810 805
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum opptjent egenkapital 532 797 810 805
Egenkapital Opptjent egenkapital
Egenkapital Opptjent egenkapital 1 Sum egenkapital 10 996 611 1 274 619

Gjeld

Avsetning for forpliktelser

Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 8 19 722 20 572
Gjeld Avsetning for forpliktelser 1 Sum avsetning for forpliktelser 19 722 20 572

Annen langsiktig gjeld

Gjeld Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld 13,20 329 180 314 521
Gjeld Annen langsiktig gjeld 1 Sum annen langsiktig gjeld 329 180 314 521

Kortsiktig gjeld

Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 14 1 792 5 273
Gjeld Kortsiktig gjeld Konserngjeld 14 146 486 77 528
Gjeld Kortsiktig gjeld Skyldige offentlige avgifter 4 495 2 695
Gjeld Kortsiktig gjeld Utbytte 0 31 500
Gjeld Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld 14 5 856 3 237
Gjeld Kortsiktig gjeld 1 Sum kortsiktig gjeld 158 630 120 232
Gjeld
Gjeld 1 Sum gjeld 507 532 455 325
Gjeld
Gjeld 1 Sum egenkapital og gjeld 1 504 143 1 729 944

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Alle tall i NOK 1 000.

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt -285 218 54 808
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinære avskrivninger 1 394 1 218
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Nedskrivning anleggsmidler / finansielle eiendeler 240 000 -13 489
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Mottatte renter -3 276 -7 368
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter 236 223
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring varelager 75 124
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring leverandørgjeld -3 481 3 763
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring pensjoner over resultatet 694 -712
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Poster klassifisert som investerings - eller finansieringsaktiviteter 17 398 -708
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Endring andre tidsavgrensningsposter 71 225 185 440
a) Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 39 047 223 299

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -10 030 -3 444
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Mottatte renter 3 276 7 368
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i markedsbaserte verdipapir -60 121 -119 013
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av markedsbaserte verdipapir 65 114 113 855
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i ikke markedsbaserte verdipapir -438 -6 755
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Realisering av ikke markedsbaserte verdipapir 250 14 368
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investering i datterselskap 0 -185 000
b) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -1 948 -178 621

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Nedbetaling på annen langsiktig gjeld -177 317 -334 232
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av annen langsiktig gjeld 191 976 293 972
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Endring langsiktige fordringer 12 585 96 873
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Betalte renter -236 -223
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Utbetalt utbytte -31 500 -63 000
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -4 492 -6 609
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Netto endring likvider (A+B+C) 32 607 38 069
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved begynnelsen av perioden 223 946 185 870
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Agio/disagio på likviditetsbeholdning -217 7
c) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 1 Likviditetsbeholdning ved slutten av perioden 256 335 223 946